Användarvillkor på Solcellskollen

Här kan du läsa om de villkor för hur vi kan erbjuda öppen och kostnadsfri användning av Solcellskollen och dess tjänster för dig som användare.

På Solcellskollen vill vi gärna att användarvillkoren ska upplevas lika enkla och klara som sidan i allmänhet.

Det är dock så att Solcellskollen kan råka illa ut om vi inte delger detaljerad information om de villkor för hur vi kan erbjuda öppen och kostnadsfri användning av Solcellskollen och dess tjänster för dig som användare. För att vara juridiskt bindande så kan språkbruket i användarvillkoren därmed upplevas byråkratiskt och stelt. (Det tycker även vi.)

Kort sammanfattat reglerar användarvillkoren vilka rättigheter Solcellskollen har, och vilka rättigheter du som användare har. Till exempel vad vi gör med informationen som du anger ifall du skulle lämna en intresseanmälan till leverantörer via oss, eller använder beräkningstjänsterna. Det gäller även de referenser och omdömen som du lämnar på sidan, där vi exempelvis inte kan acceptera ett kränkande språkbruk. Standard för webbplatser numera är även insamlandet av s.k. “cookies”. Det innebär att vi lagrar information om hur du använder webbsidan så att vi ska kunna göra sidan ännu bättre och ännu tydligare. Allt detta, samt övriga villkor, beskrivs närmare nedan.

Har du åsikter eller tips på hur användarvillkoren kan förbättras och förtydligas så får du gärna kontakta oss på info@solcellskollen.se.

Användarvillkor

1. Bolagsinformation

1.1 Solcellskollen.se är en internetbaserad webbtjänst, framtagen av Solcellskollen AB, (nedan ”Solcellskollen”), som riktar sig till potentiella solcellskunder. Solcellskollen är registrerat under organisationsnummer 559108-1772 med huvudkontor på adressen Majorsgatan 5B, 413 08 Göteborg.

2. Tillämplighet

2.1 Dessa användarvillkor innehåller de allmänna villkor under vilka Solcellskollen tillhandahåller tjänster på webbplatsen www.solcellskollen.se (”Webbtjänsten” eller ”Solcellskollen.se”). Avtalet gäller mellan Solcellskollen och den fysiska eller juridiska person som använder Solcellskollen.se för att leta efter en leverantör av en solcellsanläggning (”Kunden”). Läs noga igenom villkoren. Om Kunden inte accepterar villkoren kan tjänster inte offereras från Webbtjänsten och där till knuten tredje part (”Leverantören”).

2.2 På Webbtjänsten finns både möjligheter för Kunden att ta fram platsspecifika uppskattningar på möjlig elproduktion och de ekonomiska förutsättningarna och tillämplig lagstiftning till följd av investering i en solcellsanläggning. Därutöver erbjuds möjligheten för potentiella solcellskunder att hitta lokala leverantörer av solcellsinstallationer.

3. Tillhandahållande av tjänster från Webbtjänsten

3.1 På Webbtjänsten har Leverantörer profilsidor och via dessa kan Kunden lämna intresseanmälan med hjälp av ett frågeformulär som är kopplat till profilsidorna. Efter att intresseanmälan har lämnats tar Leverantören över kontakten med Kunden. Kunden ansvarar för att ha den utrustning och internetuppkoppling som krävs för användande av Webbtjänsten. Som Kund använder du tjänsten kostnadsfritt. En intresseanmälan är aldrig bindande för Kunden i förhållande till Leverantören.

4. Registrering och behörighet

4.1 För att kunna nyttja Solcellskollens tjänster krävs i vissa fall att Kunden lämnar kontaktuppgifter till Solcellskollen. Kunden ansvarar för att lämnade uppgifter är sanna och riktiga samt att endast personer som är behöriga att lämna intresseanmälningar har tillgång till Kundens kontaktuppgifter och uppgifter kopplade där till.

5. Beställning

5.1 Kundens intresseanmälan via webbplatsen är att se som anbud, ett avtal upprättas först då Leverantören bekräftat en beställning. Avtal träffas mellan Leverantören och Kunden.

6. Solcellskollens ansvarsfrihet

6.1 Solcellskollen är inte del eller juridisk part i de överenskommelser som ingås mellan Kunden och Leverantören. Det innebär att Solcellskollen inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan Kunder och Leverantörer, till exempel på grund av avtal dem emellan eller omständighet som har med avtalet att göra.

6.2 Kund har ingen rätt att kräva Solcellskollen på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till solcellskollen.se, exempelvis felaktiga uppgifter, bristfälligt utfört arbete eller avstängning från Webbtjänsten.

7. Förfrågningar och skyldighet att följa svensk lag m.m.

7.1 För Solcellskollen.se finns ingen ansvarig utgivare utsedd och varje användare som väljer att lämna en referens eller intresseförfrågan på Solcellskollen.se svarar själv straffrättsligt för uppgifter som lämnats, vilka inte får vara vilseledande och i övrigt ska vara förenliga med svensk lag.

7.2 Användare ska uppträda med sunt förnuft på Solcellskollen.se, vilket bland annat innebär att stötande och kränkande innehåll inte får publiceras. Materialet som användare publicerar på Solcellskollen.se får inte vara illojalt med den verksamhet som Solcellskollen bedriver. Missbruk av funktionerna på solcellskollen.se är absolut förbjudet, däribland att försöka bryta säkerhetsspärrar, sprida virus eller på något sätt förstöra för andra användare eller Leverantörs användning av Solcellskollen.se.

7.3 I de fall användare vidtar någon åtgärd i syfte att försämra Solcellskollens tjänst, förstöra Solcellskollens renommé eller missleda Leverantör i konkurrensvidrigt hänseende, exempelvis genom att prisjämföra eget företags tjänst eller skapa flera olika användare och göra förfrågningar utan intresse att anlita Leverantör, har Solcellskollen rätt att, förutom att stänga av användaren, erhålla från användaren ett skadestånd motsvarande ett prisbasbelopp eller, om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till.

7.4 Användare är skyldiga att i material som ska överföras till Webbtjänsten vidta rimliga åtgärder för att söka efter och avlägsna virus eller annat som har skadliga egenskaper, innan material överförs till Webbtjänsten.

8. Ansvarsbefrielse

8.1 Solcellskollen har inget ansvar för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i Force Majeure-händelse. Med Force-Majeure- händelse avses bland annat men inte uteslutande; myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

9. Immateriella rättigheter

9.1 Samtliga immateriella rättigheter på Solcellskollen.se inklusive allt innehåll ägs eller licensieras av Solcellskollen eller associerad Leverantör. Material på Solcellskollen.se får inte användas utan Solcellskollens skriftliga medgivande. Användning av Webbtjänsten ger inte användaren någon rätt till eller någon licens att använda sig av de immateriella rättigheterna utan Solcellskollens skriftliga medgivande.

10. Produktdata

10.1 Webbtjänsten tillhandahåller beskrivningar av och information om produkter och tjänster som Leverantör valt att göra tillgängliga på Solcellskollen.se. Solcellskollen strävar efter att innehållet i denna information är korrekt men kan inte garantera att innehållet på webbsidan är felfritt. Solcellskollen ansvarar inte för fel, skada eller annan ekonomisk förlust på grund av sådant fel.

11. Personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För närmare information om hur Solcellskollen hanterar och behandlar dina personuppgifter, se Solcellskollens Personuppgiftspolicy.

12. Cookies

12.1 När beställaren besöker webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats till från denna webbplats, kan Solcellskollen komma att på beställarens dator lagra viss information i form av en ”cookie”, som ger Solcellskollen möjlighet att anpassa webbsidan efter beställarens intressen och preferenser.

12.2 En cookie är en liten textfil som den webbsida som besöks sparar på besökarens dator. Cookies används av många webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Den information som finns på en cookie kan användas för att studera en besökares surfbeteende.

12.3 Det finns två sorters cookies. Den första sparar en fil för framtiden på besökarens dator och används exempelvis för funktioner som beskriver vilken information som är ny på webbsidan sedan den sist besöktes. Den andra sortens fil kallas ”session-cookie”. Den sparas tillfälligt i besökarens dators minne under tiden denne besöker webbsidan och surfar bland dess undersidor samt används exempelvis för att avgöra vilket språk besökaren valt. Sessions-cookies lagras inte på besökarens dator utan raderas i samband med att denne stänger sin webbläsare.

12.4 Solcellskollen använder cookies bland annat för statistiska ändamål.

12.5 Beställaren kan ställa in sin dator så att den blockerar cookies. Om så görs, kan Solcellskollen dock inte garantera att alla delar av webbsidans tjänster kommer att fungera som avsett. Tillvägagångssättet för att blockera cookies kan variera beroende på vilken webbläsare beställaren använder. Välj ”Hjälp” eller annat relevant menyalternativ i webbläsaren för instruktioner.

13. Sanktioner

13.1 Solcellskollen äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av Kunden om denne bryter mot svensk lag eller på annat sätt inte uppfyller dessa användarvillkor. Solcellskollen äger rätt att neka publicering eller ta bort publicerat material, omdömen eller annan information om det upplevs som stötande eller olämpligt i förhållande till den verksamhet som Solcellskollen bedriver.

13.2 Om den information som användare publicerar på solcellskollen.se skulle leda till skadeståndsskyldighet för Solcellskollen är Kunden skyldig att hålla Solcellskollen skadelös eller ersätta Solcellskollen för den skada som uppkommit.

14. Villkorsändringar

14.1 Solcellskollen förbehåller sig rätten att när som helst, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta, ändra dessa villkor och all annan information på solcellskollen.se, inklusive men inte begränsat till, tjänster, priser och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Ändringar påverkar inte beställningar som gjorts av Kunden och som Leverantör bekräftat. Kunden uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa användarvillkor.

15. Länkar till tredje part

15.1 På Solcellskollen.se kan det finnas länkar till tredje part och andra webbplatser. Solcellskollen ansvarar inte för informationen på de webbplatser som länkarna hänför sig till och inte heller för deras tillförlitlighet och funktion. Solcellskollen ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av att Kunden genom länkning besöker andra webbplatser.

16. Tillämplig lag - tvist

16.1 Svensk lag ska tillämpas på dessa användarvillkor och tvister ska lösas i allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.