Vilka regler gäller för mikroproducenter?

Uppdaterat den 15 augusti 2023

Det finns några regelverk som definierar vilka rättigheter man har som småskalig ägare av solcellsanläggningar. Här sammanfattar vi de två viktigaste: dels ellagen som definierar vilka rättigheter man har gentemot sin elnätägare och dels skattelagstiftningen.

Ellagen

I ellagen finns ett undantag som innebär att man som elproducent har rätt att avgiftsfritt mata ut solel på elnätet så länge man har en säkring på som mest 63 ampere samt en inmatning på högst 43,5 kW — vilket i stort sett omfattar alla villaägare med solceller. (För hela skrivningen i ellagen kan du läsa mer här.) Våren 2023 kom dock Energimarknadsinspektionen (Ei) med besked om att detta undantag strider mot EU-lagstiftning och att alla producenter ska betala för kostnader som de ger upphov till.

Exakt hur detta kommer att påverka elnätkostnader för solcellsägare är ännu oklart men i en analys på vår blogg gör både Ei och elnätföretaget E.ON bedömningen att de extrakostnader som villaägare ger upphov till är små.

Skattelagstiftningen

Som småskalig solcellsägare (med en huvudsäkring på max 100A, enligt Skatteverkets definition) har man även rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för det överskott som matas ut via elnätet. Man kan maximalt få skattereduktion för såld el motsvarande den el som under samma år köps in. Om årsproduktionen är högre än förbrukningen innebär det i praktiken att man säljer mer än vad man köper. Har man t.ex. en produktion på 10 000 kWh, men förbrukar bara 8000 kWh får man inte skattereduktion för de sista 2000 kWh, dvs 1200 kr.

Trots att man som mindre producent säljer el behöver behöver man i regel inte registrera sig för moms. Anledningen är att Skatteverket har en momsbefrielse för de med en årlig försäljning på som högst 80 000 kr, som ofta vida överskrider de summor som överskottet från en solcellsanläggning genererar.